:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Porady, Jedziemy sanatorium - zdjęcie, fotografia
Gazeta CBR 27/04/2018 09:38

Jeśli zdrowie szwankuje, mamy prawo do podreperowania go w sanatorium. Warto o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej, by w porę załatwić formalności

Raz na półtora roku osoby borykające się z różnymi schorzeniami mogą wyjechać na 21-dniowe bezpłatne sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe lub 28-dniową uzdrowiskową rehabilitację w sanatorium. Na wyjazd czeka się długo: od pół roku nawet do dwóch lat (w niektórych województwach i w zależności od schorzenia).

Wyjazdy z ZUS

Do sanatorium można wyjechać, korzystając z programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Mogą się o to starać osoby, które z powodu choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, ale jednocześnie jest szansa, że odzyskają zdolność do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Dodatkowo chory musi spełnić jeden z warunków: być ubezpieczony w ZUS, pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. ZUS kieruje jednak do sanatorium tylko osoby z typami schorzeń stanowiącymi najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy. I tak: schorzenia narządów ruchu i choroby układu krążenia są leczone w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Tylko w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej podlegają: choroby układu oddechowego oraz schorzenia psychosomatyczne, onkologiczne gruczołu piersiowego oraz narządu głosu.

Wniosek o rehabilitację z ramach prewencji rentowej ZUS może wydać każdy lekarz prowadzący leczenie - pacjent składa go następnie w dowolnej jednostce ZUS-u, gdzie wniosek jest badany przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik może sam wydać taki wniosek także podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Powinien zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy, dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.), informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

- Z rehabilitacji chory może również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywa, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę oraz kiedy chory stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy – dodaje rzecznik ZUS-u Krystyna Michałek. – Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji, pacjent otrzyma skierowanie. Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona. Decyduje o tym ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymamy kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowo zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszka chory, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych. Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania odmowy skierowania na rehabilitacje leczniczą.

Wyjazdy z KRUS

Z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej może skorzystać także rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Musi on spełniać jeden z trzech podstawowych warunków: podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; podlegać ubezpieczeniu powypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o rehabilitację leczniczą; posiadać ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości samodzielnej egzystencji.

Prawo do skorzystania z finansowanego przez KRUS wyjazdu do sanatorium mają osoby, które są zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie lub są uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy, przy czym odbyta rehabilitacja mogłaby przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy. W tym przypadku lekarz kierujący chorego do sanatorium składa wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika oddziale regionalnym lub w placówce terenowej KRUS. Pismo jest weryfikowane przez lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS.

Pobyt w sanatorium finansowany przez KRUS nie wyklucza możliwości skorzystania przez rolnika z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ.

Wyjazdy z NFZ

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (zwany potocznie lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu), który na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz po przeprowadzonym z nim wywiadzie podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania. Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, lekarz z tej placówki może wypisać mu skierowanie na dalsze leczenie w szpitalu sanatoryjnym (nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala). Jest ono bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy od daty wypisania ze szpitala (lub kliniki), ale okres ten może zostać przedłużony w przypadku złego stanu zdrowia danej osoby. Zasadniczo pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni, ale na rehabilitacji uzdrowiskowej do 28 dni.

Wypełnione skierowanie zostaje przekazane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, gdzie zostaje zarejestrowane. Lekarz specjalista z NFZ ocenia skierowanie i może zmienić kwalifikację skierowania z leczenia sanatoryjnego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym lub odwrotnie. O kolejności rozpatrywania skierowań decyduje data ich wpłynięcia. NFZ ma 30 dni na podjęcie decyzji, który to termin może być w uzasadnionych przypadkach (na przykład w celu uzupełnienia dokumentacji) przedłużony o kolejne 14 dni. W przypadku potwierdzenia skierowania, NFZ wskazuje miejsce leczenia określone na przykład jako teren morski lub górski, ale nie konkretną miejscowość. Wyznacza też termin, który powinien trafić do pacjenta nie później niż 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kuracji.

Jak informuje Sylwia Wądrzyk, p.o. rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, czas oczekiwania na leczenie w ramach szpitala uzdrowiskowego wynosi od 6 do 12 miesięcy, a w przypadku leczenia uzdrowiskowego w sanatorium dla dorosłych od 18 miesięcy. Długość kolejki osób oczekujących na skierowanie do sanatorium w woj. kujawsko-pomorskim w ostatnich latach nie ulega zmianie. Średni czas oczekiwania wynosi 28 miesięcy, czyli ponad 2 lata.

Na stronie internetowej centrali funduszu oraz na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu. Przeglądarka skierowania.nfz.gov.pl jest jedyną oficjalną. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.

Podczas pobytu w sanatorium pacjent nie ponosi kosztów zabiegów, z których korzysta w ramach leczenia uzdrowiskowego. Jedynym wydatkiem dla kuracjusza stają się koszty zakwaterowania i wyżywienia, których wysokość jest odgórnie określona przez Ministra Zdrowia.

Pacjent może zrezygnować z wyjazdu w ramach NFZ. Przyznane skierowanie wraca wtedy do właściwego oddziału funduszu wraz z uzasadnieniem pacjenta. NFZ uzna zwrot za zasadny, jeżeli chodzi o wypadek losowy (na przykład śmierć członka rodziny), chorobę pacjenta czy brak możliwości uzyskania przez ubezpieczonego urlopu we wskazanym w skierowaniu terminie. Jeżeli NFZ uzna powód rezygnacji za zasadny, wyznaczy danej osobie nowy termin. Jednak w przypadku niewystarczającego usprawiedliwienia pacjent może ubiegać się o nowy termin dopiero po roku od daty niewykorzystanego wyjazdu.

Kiedy jechać nie wolno?

Przeciwwskazaniem są choroby zakaźne, ostre infekcje (np. ropne zapalenie migdałów, zatok, zębów, grzybice skóry), wirusowe zapalenie wątroby, choroby ze wskazaniami do operacji, ostra niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność wątroby, skaza krwotoczna, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie, zniedołężnienie, duży stopień nietrzymania moczu i kału, uzależnienie od alkoholu i leków, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa, ciąża i okres karmienia, choroba niedokrwienna serca i zaburzenia jego rytmu, nieuregulowane zaburzenia hormonalne.

Co ze sobą zabrać?

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą kompletu dokumentów związanych z pobytem w sanatorium (skierowanie, dowód osobisty, ważny dowód podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wyniki badań). Pamiętajmy też o zapasie stale przyjmowanych leków. Warto spakować odzież sportową i wygodne obuwie, w którym będziemy mogli chodzić na rehabilitację. Przed wyjazdem dobrze jest skontaktować się z sanatorium, do którego jedziemy i zapytać, w jakim pokoju zostaniemy zakwaterowani i w co jest on wyposażony. Konieczne może okazać się np. zabranie ze sobą ręczników czy suszarki do włosów.

Wyjazd prywatny

Do sanatorium możemy wyjechać też prywatnie. Wiąże się to z samodzielnym poniesieniem wszystkich kosztów pobytu leczniczego. Jeśli jednak wybierzemy tę opcję, przed wyjazdem warto skonsultować się ze swoim lekarzem, który wskaże klimat, który będzie najlepszy dla poprawy zdrowia w naszym przypadku.

Sanatoryjne last minute

Narodowy Fundusz Zdrowia kupuje w miejscowościach uzdrowiskowych konkretną liczbę turnusów sanatoryjnych w określonych terminach. Jeśli pacjent rezygnuje z wyjazdu, fundusz musi znaleźć inną osobę, by miejsce nie przepadło. Osoby, które chciałyby otrzymać przyspieszone skierowanie, powinny kontaktować się z pracownikami funduszu w swoim regionie. Co ważne, od zakończenia poprzedniego turnusu sanatoryjnego do rozpoczęcia kolejnego musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Z wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać tylko te osoby, które złożyły już skierowanie do sanatorium i zostało ono pozytywnie zaopiniowane przez lekarza w NFZ.

(nał)

fot. internet/pixabay

Reklama

Jedziemy do sanatorium komentarze opinie

  • gość 2018-10-28 16:55:06

    Na leczenie uzdrowiskowe z NFZ czekam od 12 lipca 2016 roku,powiedziano mi ,że okres oczekiwania wzrósł do 30 miesięcy w NFZ Kujawsko-Pom.W tym roku nie będzie leczenia.

Dodajesz jako: |
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez brodnica-cbr.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

WPR sp. z o. o. z siedzibą w Golub-Dobrzyń 87-400, Rynek 20

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"